Terms & Conditions

Effective Date: March 15, 2021

 

KUNDVILLKOR

Tack för ditt intresse för IDSealSM:s produkter och tjänster, levererade av ACN Europe B.V. (registreringsnummer 34110202) som regleras av den nederländska lagstiftningen och vars registrerade adress är Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam, Nederländerna (här kallade ”Företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt”). Läs Kundvillkoren noga (”Villkoren”), samt de kompletterande villkoren enligt här nedanför som gäller de specifika tjänster som du väljer under beställningen på nätet (”Kompletterande villkor”). Villkoren och de Kompletterande villkoren kallas här tillsammans för ”Avtalet”. Avtalet och tillhörande policyer som anges under Avsnitt 1 (“Policyerna”) gäller IDSealSM:s produkter och tjänster. Om du inte samtycker till Avtalet så får du inte ta del i, ha tillgång till eller använda IDSealSM:s produkter och tjänster. Genom att ta del i, ha tillgång till eller använda tjänsterna så intygar du att du accepterar och samtycker till följande:

TJÄNSTER: IDSealSM :s produkter och tjänster beskrivs i det här Avtalet och på vår hemsida som en del av den nätbaserade deltagarprocessen, och detta inkluderar alla tillhörande funktioner, fördelar, system, programvaror, tillämpningar, hemsidor och tjänster som Företaget erbjuder dig att använda (”Tjänsterna”). De specifika funktionerna och fördelarna med Tjänsterna som är tillängliga för dig, kostnaden samt hur långt ditt medlemskap är beror på de planalternativ du väljer när du registrerar dig för Tjänsterna, och bekräftas i det mejl du får från oss när du färdigställt anmälan om att delta (”Välkomstmejlet”). Du kan säga upp Tjänsterna när du vill enligt Avsnitt 7 i Villkoren.

AVTAL: Det här Avtalet är ett bindande kontrakt mellan dig och Företaget vilket reglerar din relation till Företaget och alla köp av, deltaganden i, åtkomster till eller användningar av Tjänsterna. Observera att Företaget kan komma att revidera eller utöka Avtalet enligt föreskrifterna i Avsnitt 9 i Villkoren på grund av att uppkomna lagar och bestämmelser träder i kraft eller av andra legitima orsaker. Tjänsterna görs tillgängliga för dig under förutsättning att du samtycker till att vara bunden till Avtalet. Om du inte samtycker så ska du inte delta i, göra dig tillgång till eller använda Tjänsterna. Om ditt hemlands eller vistelselands lagar (ditt ”Land”) begränsar möjligheten att ingå avtal som det här Avtalet på grund av din ålder eller av något annat skäl, och du är yngre än en sådan åldersgräns eller måste följa någon liknande begränsning, så får du inte teckna det här Avtalet. Genom att delta i, göra dig tillgång till eller använda Tjänsterna så bekräftar du att du har juridisk kapacitet och auktoritet att ingå det här Avtalet, och att du har granskat, förstått och godkänt det här Avtalet utan begränsning eller kvalificering.

 1. Policyer.

Följande Policyer gäller generellt oavsett de specifika Tjänster du har valt. Du ombeds granska och godkänna dessa Policyer under utcheckningen, och de kan allihop läsas via länkarna här nedanför och på vår hemsida:

 1. Sekretesspolicy (“Sekretesspolicyn”), vilken beskriver hur vi inhämtar och behandlar personlig och icke-personlig information när du använder Tjänsterna, de tillhörande hemsidorna som ägs eller drivs av Företaget (samlad benämning ”Hemsidan”) och tillhörande mobilapp (”Appen” och tillsammans med Hemsidan, ”Webbplatserna”);

 2. Cookiepolicy, som beskriver hur vi använder cookies på Webbplatserna;

 3. Villkor för hemsidan (”Villkor för hemsidan”), vilken anger villkoren som gäller när du gör dig tillgång till och använder Hemsidan; samt

 4. Appvillkor (”Appvillkoren”) vilka anger villkoren som gäller när du gör dig tillgång till och använder Appen.

 1. Registrering

En individ som registrerar sig för Tjänsterna (”Registrerar sig” eller ”Registrering” samt varianter på dessa) genom att skicka in den information som krävs av Företaget för att skapa ett konto (”Konto”), samtycker till dessa Villkor och Kompletterande villkor samt beställer Tjänster som denne betalar ett förbestämt belopp för kallas ibland i det här Avtalet för ”Medlemmen” eller att denne har ett ”Medlemskap”. För det här Avtalets syfte så hänvisar ”du” eller ”din” till en sådan Medlem, samt alla andra individer som regisrerar sig via eller tar emot, har tillgång till eller använder Tjänsterna genom en sådan Medlem. Du får inte Registrera någon annan än dig själv för Tjänsterna, såvida du inte har en auktorisering att godkänna dessa Villkor åt den andra individen som du Registrerar samt innehar alla nödvändiga tillstånd och medgivanden. Du är personligen ansvarig för alla uppkomna avgifter och skador som kan bli följden av att Registrera en annan individ för Tjänsterna utan en korrekt auktorisering, och du samtycker till att hålla oss utan ansvar för eventuella skador som kan uppstå som en följd.

För att Registrera dig för Tjänsterna måste du vara en medborgare i eller vara bosatt i Landet du valde under utcheckningen på nätet, ha en giltig adress i det Landet samt inneha minst lägsta myndighetsålder och ha den juridiska kapaciteten att ingå avtal i det Landet. Du måste också ha tillgång till internet via en kompatibel webbläsare och en giltig e-postadress. Genom att Registrera dig för Tjänsterna så intygar du att du uppfyller var och en av dessa kvalificeringar. Företaget förbehåller sig rätten att fastställa eller ändra giltighetskriterierna för Registrering eller en Medlems tillgång till eller användning av Tjänsterna. Vi kan neka att godkänna din Registrering efter vårt eget gottfinnande. En sådan förändring i giltighetskriterierna kommer inte påverka rättigheterna i ett redan pågående Medlemskap.

I anslutning till upprättandet av ett Konto och användningen av Tjänsterna, så kommer du att välja eller bli tilldelad ett användarnamn och ett lösenord, och kan också välja eller bli tilldelad andra åtkomstuppgifter för att bevara ditt Kontos säkerhet (samlad benämning, ”Åtkomstuppgifter”). Du förstår och känns vid att alla personer som kan använda ditt användarnamn, lösenord och/eller annan avsedd säkerhetsinformation kommer att ha full tillgång till ditt Konto, och du samtycker till att en sådan person auktoriseras av dig, om du delar ut dina Åtkomstuppgifter, att representera dig för de ändamål som rör Tjänsterna, inklusive att ta emot information om och göra förändringar i ditt Konto, samt lägga till, ändra eller säga upp Tjänster. Om du inte önskar att en annan person ska representera dig eller få tillgång till din Kontoinformation så måste du hålla dina Åtkomstuppgifter hemliga. Du är ansvarig för alla handlingar som en tredje part utför med hjälp av dina Åtkomstuppgifter.

Registreringen kräver att du upprättar ditt Konto med din kontaktinformation, så som namn, adress och telefonnummer. För att slutföra Registreringen måste enskilda Medlemmar också ange en giltig betalningsmetod som är godkänd av Företaget (”Betalningsmetoden”), och du förstår och samtycker till att du ger oss rätt, genom att ange en sådan Betalningsmetod, att använda den Betalningsmetoden på en återkommande basis för att inhämta alla belopp enligt Avtalet. Du ger oss också rätten att använda en tredje part för att hantera betalningarna, och samtycker till att din betalningsinformation uppges till en sådan tredje part. Vi kan fastställa och modifiera vilka Betalningsmetoder vi godkänner när vi vill enligt vårt eget gottfinnande.

Oaktat det föregående, så behöver inte individer som Registrerar sig för en plan där betalningen för Medlemskapet görs via individens arbetsgivare eller en annan tredje part som har ingått ett separat avtal med Företaget i syfte att köpa Medlemskap (en ”Deltagande verksamhet”) ange en Betalningsmetod för att Registrera sig, förutsatt att den Deltagande verksamheten har samtyckt till att köpa Medlemskapet till sådan individ. Om du är en sådan Medlem (en ”Företagsmedlem”) så ber vi dig notera undantagen i Avsnitt 6 till 8 som gäller dig.

3. Personuppgifter; elektronisk kommunikation. 

En del av informationen som du måste ange vid Registreringen är personuppgifter som regleras av gällande dataskyddslagstiftning (”Personuppgifter”). Dessa Personuppgifter kan delas av Företaget med våra moderbolag, dotterbolag samt andra anknutna entiteter (samlad benämning; ”Samarbetspartners”) samt tredje parts datakällor och tjänsteleverantörer (samlad benämning; ”Leverantörer”) enligt Sekretesspolicyn.

Du samtycker till att under hela ditt Medlemskap hålla alla Personuppgifter som lämnas till Företaget uppdaterade, korrekta, aktuella och kompletta, inklusive men utan begränsning till din e-postadress.  Du kan uppdatera dina Personuppgifter genom att ta kontakt med Företagets kundtjänst (”Kundtjänst”) enligt Avsnitt 14, eller för vissa Personuppgifter genom att gå in på ditt Konto via medlemsportalen som finns på Webbplatserna (”Medlemsportalen”). 

Meddelanden skickas till e-postadressen som du anger under Registreringen och som kan uppdateras av dig när du vill på de sätt som vi anger. Det är ditt ansvar att din primära e-postadress som finns angiven på ditt konto hos oss är uppdaterad, så att vi kan kommunicera elektroniskt med dig. På grund av skräppostfiltren så kan du behöva lägga till vår e-postadress i din kontaktlista eller lista över ”säkra avsändare”. Du förstår och samtycker till att elektronisk kommunikation anses ha lyckats när e-posten har skickats till den primära e-postadressen som anges på ditt Konto, och vårt meddelande till dig anses ha överlämnats den första arbetsdagen efter att mejlet skickades.

I händelse av att Företaget inte kan leverera e-postmeddelanden till dig efter flera försök på grund av orsaker som ligger utanför vår kontroll (t.ex. att din e-postadress inte längre är giltig, din inkorg är full eller din e-postleverantör skickar våra meddelanden till en skräppostmapp eller använder en ”säker avsändare”-process) eller om Företaget upptäcker att någon del av dina Personuppgifter är eller blir felaktig, så kan utdelandet av Tjänsterna förhindras och Företaget kan avbryta alla eller delar av Tjänsterna i väntan på att problemet blir löst.

4. Användning av Tjänsterna 

Du får endast använda Tjänsterna för ditt eget personliga, icke-kommersiella syfte och enligt det här Avtalet. Du får inte använda Tjänsterna i något olagligt syfte, och du samtycker till att använda Tjänsterna enligt de lagar, regler och bestämmelser som gäller i ditt Land (”Tillämpliga lagar”) och eventuell annan plats där du använder Tjänsterna. Du samtycker till att du endast kommer använda Tjänsterna för deras avsedda syfte vilket inkluderar att säkra dina enheter och din data, skydda din integritet samt mildra, skydda mot eller förhindra identitetsstöld eller annan potentiellt bedräglig aktivitet.

Du ensam är ansvarig för hur du använder Tjänsterna, hur en individ som du har Registrerat använder Tjänsterna samt för hur eventuell annan individ använder dina Åtkomstuppgifter, och alla handlingar du utför eller inte utför i förhållande till Tjänsterna. Företaget tillhandahåller inte Tjänsterna, eller några råd eller någon hjälp, i syfte att återställa eller förbättra din kredit, din kredithistorik eller din kreditvärdighet. 

Tjänsterna är inte avsedda att vara och utgör inte någon ersättning för juridisk, professionell eller ekonomisk rådgivning, och är inte avsedda att vara en ersättning för sådana råd, och ska inte användas i sådana syften. Rådfråga alltid din advokat, skatterådgivare, finansiella rådgivare eller annan professionell rådgivare om de frågor du eventuellt har på de områdena. Våra representanter har inte behörighet att ge sådana råd eller göra några påståenden, lämna garantier eller utfästa förväntade resultat å våra vägnar. Skriftliga eller verbala utlåtanden av våra representanter ska inte utgöra något tillägg eller något utökande av det här Avtalet. Vi garanterar inte att något särskilt resultat erhålls genom Tjänsterna.

5. Medlemskapets varaktighet

Genom att Registrera dig så samtycker du till att delta i ett återkommande Medlemskap som börjar när din första betalning av Avgiften har hanterats (eller för Företagsmedlemmar, när den Deltagande verksamheten gör Medlemskapet tillgängligt för dig), som fortsätter under den Medlemsskapsperiod som du valde vid Registreringen (årsvis, kvartalsvis eller månadsvis/tills vidare) och sedan förnyas automatiskt för en lika lång period (ett år, ett kvartal eller en månad) tills ditt Medlemskap sägs upp eller avslutas enligt det här Avtalet.

Varje sådan Medlemskapsperiod kallas här för en ”Betalningsperiod” och din totala Medlemskapsperiod, inklusive alla förnyelser, kallas här för ”Medlemskapets varaktighet”. Om du inte önskar förnya ditt Medlemskap så måste du säga upp ditt Medlemskap före det datum då din Betalningsperiod utgår (”Utgångsdatum”) enligt Avsnitt 7 här nedanför, varpå ditt Medlemskap upphör vid det Utgångsdatumet.

För Medlemmar med en årsvis eller kvartalsvis plan så skickar vi ut ett meddelande före Utgångsdatumet, och om du inte säger upp eller ändrar din plan så kommer ditt Medlemskap automatiskt förnyas för en Betalningsperiod på ytterligare ett år eller tre månader, där Tillämpliga lagar så tillåter. Om ditt Land inte tillåter ett sådant automatiskt förnyande så kommer meddelandet om ditt förestående utgångsdatum att ange dina alternativ för förnyelse eller förlängning. Månadsvisa medlemskap debiteras månadsvis och fortsätter tills vidare tills de sägs upp enligt Avsnitt 7.

För Företagsmedlemmar så kan relevant Deltagande Verksamhet säga upp ditt Medlemskap och avsluta Medlemskapets varaktighet när som helst, inklusive men inte begränsat till i händelse av att din anställning upphör, och frågor som rör Medlemskapets varaktighet eller uppsägning ska ställas till den Deltagande verksamheten. 

6. Avgifter och betalning

Gäller ej Företagsmedlemmar: Den uppkomna och för betalning fastställda avgiften för varje Betalningsperiod i ditt Medlemskap fastställs vid din Registrering. Du är ansvarig för att betala eventuella skatter som hör samman med ditt Medlemskap, och termen ”Avgifter”, så som den används i Villkoren, hänvisar till den uppkomna och för betalning fastställda avgiften för ditt Medlemskap plus eventuella sådana skatter, och kan också inkludera belopp som ska betalas för Tillägg som du väljer att köpa. Betalningen i sin helhet för den initiala Betalningsperioden ska ha betalats vid Registreringen och därefter så debiteras du på Utgångsdatumet för varje Betalningsperiod alla uppkomna och för betalning fastställda Avgifter för nästa Betalningsperiod, tills du säger upp ditt Medlemskap. Alla Avgifter uppges och betalas i den lokala valutan som gäller på den hemsida du använder. Tillämpliga skatter fastställs samma dag som du debiteras och kan bero på din plats.

Om din Betalningsmetod inte fungerar så försöker vi debitera din Betalningsmetod ytterligare en gång tre dagar senare. Om vi av någon anledning inte kan debitera dig Avgiften via den Betalningsmetod du angivit så skickar vi ett meddelande til dig, och om Avgiften förblir obetald så kan Företaget omedelbart avsluta eller avbryta ditt Medlemskap. 

Avgiftens belopp vid Registreringen kan utgöra ett introduktionserbjudande som endast gäller under en viss introduktionsperiod (”Introduktionsperioden”), vilket beskrivs vid Registreringen. Företaget börjar automatiskt debitera den tillämpliga, icke-introduktionsmässiga Avgiftens belopp som hör samman med din Medlemskapsplan i början av nästa Betalningsperiod som följer på utgången av den aktuella Introduktionsperioden.  Eventuell ökning av andra avgifter anses vara en Väsentlig ändring som är underställd villkoren om besked och uppsägning enligt Avsnitt 9 här nedanför. 

Du kan få möjligheten att köpa, enligt ditt eget val, ytterligare Tjänster som ska ingå i ditt Medlemskap (vardera ett ”Tillägg”). Det uppkomna beloppet för ett Tillägg ska ha betalats vid inköpstillfället, separat från och i tillägg till Avgiften för ditt Medlemskap, och kan debiteras återkommande enligt de val du gjorde vid inköpstillfället. Mer information om Tilläggserbjudanden finner du på Webbplatserna. Vissa Tillägg är eventuellt endast tillgängliga för vissa operativsystem eller har andra konfigurationskrav. Tillägg kan vara underställda de Kompletterande villkoren, vilket i så fall anges under beställningen och genom att köpa sådana Tillägg samtycker du till att vara bunden till tillämpliga Kompletterande villkor.

Företaget kan när som helst under ditt Medlemskap göra ytterligare Tjänster tillgängliga för dig av kampanjskäl utan någon extra kostnad (vardera en ”Kampanj”). Företaget förbehåller sig rätten att avsluta en Kampanj när som helst, med eller utan besked om detta. Företaget kan, men har ingen skyldighet att, erbjuda dig möjligheten att köpa Tjänster som tidigare har erbjudits som en Kampanj. Eventuellt kan du inte utnyttja en Kampanj om dina enheter och ditt operativsystem inte uppfyller systemkraven för Kampanjen eller inte är kompatibla med Kampanjen. Det utfärdas inga återbetalningar eller krediter i samband med Kampanjer av några orsaker, inklusive din oförmåga att få tillgång till eller använda en Kampanj.

7. Din rätt till uppsägning; Återbetalningar 

Du har rätt att säga upp ditt Medlemskap när du vill genom att ta kontakt med Kundtjänst enligt Avsnitt 14. Om du inte är en Företagsmedlem och du säger upp ditt Medlemskap och Tjänsterna inom 14 dagar från det datum då du skickade in din Registrering (”Avkylningsperioden”) så får du en återbetalning från oss. Om du säger upp ditt Medlemskap efter Avkylningsperioden men före utgången av den dåvarande Betalningsperioden, så kommer Företaget fortsätta tillhandahålla Tjänsterna fram till den nuvarande Betalningsperiodens Utgångsdatum, och det görs ingen delvis återbetalning för återstoden av Betalningsperioden om inte annat anges av Tillämpliga lagar.

Du förstår och samtycker till att om du gör uppsägningen efter den tillämpliga Avkylningsperioden, så kommer du endast ha rätt till en återbetalning i den omfattning Tillämpliga lagar tillåter det.

8. Vår rätt att göra en uppsägning

Företaget kan säga upp ditt Medlemskap oavsett orsak 30 dagar efter att ha gett besked om detta till dig, där uppsägningen träder i kraft i slutet av den tillämpliga Betalningsperioden. Företaget slutar debitera dig Avgifterna och din åtkomst till Tjänsterna avslutas på det datumet då sådan uppsägning träder i kraft. I händelse av att vi avslutar tillhandahållandet av en viss Tjänst på ett datum som föregår slutet av den tillämpliga Betalningsperioden, så återbetalar vi till dig de belopp du har betalat i förskott för Tjänsterna fram till ett sådant datum.

Om du bryter mot det här Avtalet, eller om Företaget rimligen fastslår att dina Medlemskapstjänster har erhållits eller använts på ett bedrägligt vis, eller används för syften som står i konflikt med Tillämpliga lagar eller det här Avtalet eller på annat vis missbrukas eller används på ett sätt som inte tas upp av eller är avsett i det här Avtalet eller som kan vara skadligt för Företaget eller dess övriga användare, så kan Företaget avbryta dina Tjänster omedelbart och kan avsluta ditt Medlemskap (eller Tjänster som ingår där i). Innan Företaget utövar sin rätt till uppsägning ska Företaget genomföra en undersökning och där det är tillämpligt kommer Företaget meddela dig om avtalsbrottet eller orsakerna till en sådan uppsägning eller ett sådant avbrott och ge dig en rimlig tidsperiod för att åtgärda avtalsbrottet eller ändra på sådana omständigheter. Företaget förbehåller sig rätten att genomdriva eventuella andra åtgärder mot dig som det kan ha skäl till enligt lagen eller i eget kapital.

Du får inte ha fler än ett Konto. En enskild medlems försök att skaffa flera Medlemskap eller att ha sitt namn på fler än ett Konto kan leda till Företagets uppsägande av alla relevanta Medlemskap och/eller vägran att erbjuda eller sälja Tjänster till dig eller någon annan medlem i ditt hushåll.

Gäller endast Företagsmedlemmar: Den Deltagande verksamheten varigenom ditt Medlemskap köps kan säga upp ditt Medlemskap när som helst och oavsett orsak, inklusive men inte begränsat till din anställnings upphörande, och Företaget ska inte ha något ansvar för anspråk som uppstår genom ett sådant avslut. 

9. Förändringar i Villkoren eller Tjänsterna.

Företaget förbehåller sig, enligt dessa Villkor och Tillämpliga lagar, rätten att modifiera, lägga till, eliminera eller på annat vis ändra (samlad benämning; ”Ändra”) någon del av det här Avtalet eller Tjänsterna (inklusive eventuella fördelar eller funktioner, medlemskapsstrukturen eller giltighetskrav samt tillhörande Avgifter), eller något annat villkor som är tillämpligt på alla eller någon del av Tjänsterna eller Medlemskapet.

Om vi gör en Ändring av dessa Villkor, så publicerar vi Ändringen på vår hemsida eller på Medlemsportalen minst trettio (30) dagar innan Ändringen börjar gälla och vi anger vilket datum dessa Villkor senast reviderades. Dessutom meddelar vi dig om alla väsentliga Ändringar via kontaktinformationen på ditt Konto, där vi beskriver den nya klausulen, eller den tillagda klausulen och hur den formulerats tidigare, samt datumet då Ändringen träder i kraft. Du kan vägra att godkänna Ändringen och återkalla eller säga upp ditt Medlemskap utan kostnad, påföljd eller uppsägningskompensation, genom att skicka ett meddelande till oss om detta inte senare än trettio (30) dagar efter att Ändringen trätt i kraft, via informationen i Ändringsbeskedet.

Genom att fortsätta som Medlem eller genom att fortsätta använda Tjänsterna efter datumet då en eventuell Ändring träder i kraft, så accepterar du Ändringen enligt dessa Villkor och Tillämpliga lagar, och samtycker till att vara bunden till och efterleva densamma, och din enda åtgärd i händelse av att du inte samtycker till en sådan Ändring är att säga upp ditt Medlemskap enligt dessa Villkor. I händelse av att du gör uppsägningen på grund av en Ändring, så kommer Företaget, om du inte är en Företagsmedlem, att ge dig en förutbestämd återbetalning av de Avgifter du har betalat som hör samman med återstoden av den dåvarande Betalningsperioden.

10. Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Företaget skadeslöst från och emot eventuella anspråk från tredje part, förpliktelser, skador, domar, prisutfästelser, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppkommer ur eller som hör samman med att Tillämpliga lagar inte följs, brott mot Avtalet eller användning eller missbruk av Tjänsterna eller Webbplatserna av dig eller eventuell annan individ som du Registrerar eller som får åtkomst till eller använder Tjänsterna eller Webbplatserna med eller genom dig.

11. INGA FRAMSTÄLLANDEN ELLER GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

I den fulla omfattning som Tillämpliga lagar tillåter så erbjuds och tillhandahålls Tjänsterna och Webbplatserna och all information där i, i befintligt skick och med en friskrivning mot alla fel. Företaget ger inga garantier av något slag och utesluter ett eventuellt strikt skadeståndsansvar för defekter som redan existerar vid tidpunkten då kontraktet ingås. Muntlig eller skriftlig information eller råd som getts av en Företagsdeltagare, Företaget eller dess Samarbetspartners eller Leverantörer eller deras respektive representanter, agenter eller anställda utgör inte någon garanti eller utökar inte på något vis omfattningen av någon garanti.

Företaget exkluderar eventuella ansvar för skador av någon sort förutom de som kan uppkomma på grund av orsaker som exklusivt kan tillföras Företaget, och Företaget ska inte hållas ansvarigt för några skador som kan uppstå på grund av åtkomsten till och användningen av Tjänsterna och Webbplatserna av dig eller av andra användare på ett sätt som inte sker enligt det här Avtalet.

I den fulla omfattning som Tillämpliga lagar tillåter, och förutom i fall med personskada, dödsfall eller Företagets grova oaktsamhet eller avsiktliga fel i sitt yrkesutövande, så ska inte Företagets, dess Samarbetspartners eller dess Leverantörers samlade ansvar i anslutning till Tjänsterna, det här Avtalet eller ämnesområdet för det här Avtalet enligt någon juridisk eller rättsenlig teori, inklusive avtalsbrott, kränkning (inklusive oaktsamhet) samt annat, överskrida sex (6) månaders avgifter som i praktiken har betalats av dig till Företaget för Tjänsterna.

Undantagen och begränsningarna av garantier, ansvar och skador som uppges här i är underställda Tillämpliga lagar och påverkar inte något ansvar eller någon garanti som inte kan undantas eller begränsas enligt Tillämpliga lagar.

Om du inte är nöjd med Tjänsterna eller Webbplatserna, av annan orsak än att vi inte uppfyller våra förpliktelser mot dig, så är din enda och exklusiva åtgärd om inte annat anges av Tillämpliga lagar att sluta göra dig tillgång till och använda Tjänsterna och Webbplatserna och säga upp ditt Medlemskap enligt Avsnitt 7. Om du har någon annan tvist eller fråga som uppkommit enligt det här Avtalet, ber vi dig ta kontakt med Kundtjänst så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa ditt problem.

12. Intellektuell egendom.

IDSeal:s namn och logotyper; Företagets namn och logotyper; Tjänsterna, Webbplatserna och allt innehåll och alla element i eller som hör samman med de förutnämnda; är varumärken, upphovsrätter och andra former av intellektuella egendomar som tillhör IDSeal, LLC, Företaget eller dess Samarbetspartners. Andra produkt- och företagsnamn som nämns i det här Avtalet, Tjänsterna eller på Webbplatserna är intellektuella egendomar som tillhör sina respektive ägare. Den intellektuella egendomen får inte användas av någon tredje part utan föregående skrifligt tillstånd från Företaget eller den relevanta ägaren, vars medgivande kan utebli, beläggas med villkor eller fördröjas enligt den partens eget gottfinnande.  Webbplatsens innehåll får inte kopieras i sin helhet eller delvis, och ingen logotyp, grafik eller bild på Webbplatserna får kopieras eller överföras i sin helhet eller delvis i något av fallen utan föregående skriftligt tillstånd från Företaget, vars medgivande kan utebli, beläggas med villkor eller fördröjas enligt Företagets eget gottfinnande. 

Du samtycker till att du inte ska bakåtkonstruera, dekompilera eller på annat vis försöka erhålla källkoden till eller på annat vis mångfaldiga eller modifiera Webbplatserna eller Tjänsterna eller någon programvara som du tar emot från oss, såvida inte och i den omfattning som tillåts enligt Tillämpliga lagar. Det här Avtalet överför inte något ägande eller några andra rättigheter till Tjänsterna eller Webbplatserna till dig, eller till några intellektuella egendomsrättigheter eller andra äganderättigheter som omfattas där i genom antydan, estoppel eller på annat vis förutom för de begränsade rättigheterna att använda Tjänsterna eller Webbplatserna som uttryckligen medges enligt det här Avtalet. Rättigheten till Tjänsterna och Webbplatserna och de intellektuella egendomarna och annat ägande som omfattas där i (inklusive alla komponenter, derivat och modifieringar därav) ska alltid tillskrivas Företaget eller dess licenstagare.

13. Rådande lag och jurisdiktion

Det här Avtalet, inklusive dess bildande, uppbyggande, tolkning och genomdrivbarhet, regleras av och ska tolkas enligt Tillämpliga lagar. Alla domstolsförfaranden ska äga rum i ditt Lands domstolsväsen.

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistemålsprocesser på nätet, som du kan komma till via den här externa länken https://ec.europa.eu/consumers/odr

14. Kontaktinformation till Företaget

För att få hjälp med ditt Medlemskap, ditt Konto eller Tjänsterna eller om du har något problem som du vill göra oss uppmärksamma på, så ber vi dig chatta eller skriva till Kundtjänst med följande information: 

ACN Communications Sweden AB

Odinsgatan 13

411 03 Gothenburg

Sweden

Attn IDSeal Kundtjänst

Chatt: https://eu-central-1.symbeeconnect.com/symbee-connect-chatclient/integrationService/acneurope/prod/ids-se-billing/status
E-post:
supportidsealeu@idseal.com

Att publicera eller skicka meddelanden via sociala medieplattformar ska inte anses vara ett sätt att meddela dig till oss, och du bör inte förlita dig på eller anta att vi tar emot någon kommunikation som sker via sociala medier.

15. Övrigt

A. Avtalet i sin helhet

Det här Avtalet, inklusive Villkoren och eventuella Kompletterande villkor, utgör avtalet i sin helhet mellan dig och Företaget vad gäller detta ämnesområde och det ersätter alla föregående skriftliga, elektroniska eller muntliga överenskommelser och förståelser mellan parterna vad gäller Tjänsterna, din Registrering och ditt Medlemskap, och all åtkomst till och användning av Webbplatserna.

B. Relationen mellan Parterna

Det här Avtalet ingås av och mellan dig och Företaget. Företaget förbehåller sig rätten att använda tredje parter för att utföra Tjänsterna som du erbjuds, men Företaget förblir ensamt ansvariga gentemot dig för uppfyllandet av Företagets förpliktelser under detta. Företagets Samarbetspartners eller Leverantörer utgör inte en del av det här Avtalet, även om sådana Samarbetspartners eller Leverantörer kan tillhandahålla vissa tjänster i anslutning till Tjänsterna. Således, i den fulla omfattning som är möjlig enligt Tillämpliga lagar, så samtycker du till att (i) ingen av Företagets Samarbetspartners eller Leverantörer ska ha något direkt ansvar mot dig eller någon annan individ som du Registrerar; (ii) varken du eller någon annan individ som du Registrerar kommer att väcka något åtal, dispyt eller juridiska yrkanden av något slag i förhållande till uppfyllandet av det här Avtalet eller Tjänsterna mot någon av Samarbetspartnerna eller Leverantörerna. Du får inte överföra det här Avtalet utan vårt uttryckliga, föregående och skriftliga medgivande. Företaget kan överföra det här Avtalet utan ditt medgivande till en Samarbetspartner eller en efterträdare till hela eller delar av Företagets verksamhet.

C. Friskrivning och skiljbarhet

Ingen friskrivning av oss från något villkor som anges i det här Avtalet ska anses vara en vidare eller kontinuerlig friskrivning av sådant villkor eller en friskrivning av något annat villkor, och om vi misslyckas med att uppfylla en rätt eller föreskrift enligt det här Avtalet så ska det inte utgöra en friskrivning från en sådan rätt eller föreskrift. Om någon föreskrift i det här Avtalet av domstol eller annan rättslig instans i en kompetent jurisdiktion bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomdrivbar av någon orsak, så ska en sådan föreskrift tas bort eller begränsas i minsta möjliga omfattning så att de återstående föreskrifterna i Avtalet förblir i full kraft och verkan.

D. Åtkomst till Webbplatserna och säkerhet

Du samtycker till att behandla dina Åtkomstuppgifter och andra informationsstycken som du har tagit emot som en del av våra säkerhetsrutiner för åtkomst till Webbplatserna som konfidentiell. Du känns också vid att ditt Konto och eventuella andra konton som du har upprättat via Appen eller andra Webbplatser (samlad benämning ”Kontona”) är personliga och du samtycker till att inte ge någon annan person åtkomst till sådana Konton, Webbplatserna, eller delar av endera genom dina Åtkomstuppgifter eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att genast meddela oss om eventuell obehörig åtkomst till eller användning av Åtkomstuppgifterna eller någon annan säkerhetsrisk. Vi är inte ansvariga för att du misslyckas med att efterleva den här klausulen, eller för någon fördröjning i nedstängandet av dina Konton efter att du har kontaktat oss. Du samtycker också till att säkerställa att du loggar ut från dina Konton efter varje session. Du ska i synnerhet vara aktsam när du går in på dina Konton på en allmän eller delad dator så att andra inte kan se eller dokumentera ditt lösenord eller andra Personuppgifter. Vi har rätt att inaktivera eventuella användarnamn, lösenord eller annan identifierande information, vare sig du eller vi har valt dem, när som helst, efter eget gottfinnande oavsett orsak, inklusive om du, enligt din åsikt, har brutit mot någon föreskrift i Tillämpliga lagar eller i det här Avtalet.

E. Tolkning

I händelse av att Villkoren, de Kompletterande villkoren och Policyerna bedöms stå i konflikt, oavsett vilka som är i konflikt, så ska företrädesrätten se ut som följer: (1) de tillämpliga Kompletterande Villkoren, om sådana finns; (2) dessa Villkor; (3) Villkoren för Hemsidan; (4) Sekretesspolicyn; (5) Appvillkoren; och (6) Cookiepolicyn.

Datum för utfärdandet: 1 april 2021
Upphovsrätt © 2021 IDSeal LLC
Med ensamrätt

IDSEAL GUARDIANTM KOMPLETTERANDE VILLKOR

 1. Tillämpbarhet.

Dessa Kompletterande villkor från IDSeal GuardianTM (“Guardian-villkoren”) reglerar alla köp eller all användning av IDSeal GuardianTM:s produkter och tjänster som identifieras i Bilaga A som bifogas här och införlivas här i (samlad benämning, ”Guardian”), och utgör en del av det bindande Avtalet mellan dig och Företaget som beskrivs i Kundvillkoren. Guardian anses vara en ”Tjänst” så som den termen används i Kundvillkoren, och Kundvillkoren gäller Guardian. Andra ord med kapitäler som används i dessa Guardian-villkor men inte definieras här i har de betydelser som anges i Kundvillkoren. I händelse av en konflikt mellan dessa Guardian-villkor och Kundvillkoren, så har Guardian-villkoren företräde.

Guardian görs tillgängligt för dig under förutsättning att du samtycker till att bindas av Guardian-villkoren. Om du inte samtycker så köp inte, ge inte dig själv tillgång till och använd inte Guardian. Genom att registrera dig, ge dig själv tillgång till eller använda Guardian så intygar du att du har den juridiska kapaciteten och auktoriteten att teckna Avtalet och att du har granskat, förstått och godkänt dessa Guardian-villkor som en del av Avtalet utan begränsning eller kvalificering.

 1. Programvara

Guardian-tjänsterna inkluderar programvara som en användare måste ladda ner och installera (”Programvaran”) på en dator eller mobil enhet som uppfyller de lägsta systemkraven som definieras i Bilaga A (vardera en ”Enhet”). En del funktioner är eventuellt endast tillängliga när vissa webbläsartillägg används och alla funktioner är inte tillgängliga på alla Enheter eller operativsystem. En del funktioner är avsedda att användas medan en Enhet är uppkopplad mot internet eller kräver att en Enhet emellanåt kopplas upp mot internet.

 1. Avgifter för överskridanden

I händelse av att Guardian-tjänsterna som har lagringsgränser för datakapaciteten enligt Bilaga A, så samtycker du till att betala avgifterna för överskridandet som hör samman med de Tjänsterna enligt din förbrukning utöver de fastslagna datagränserna. Vi förbehåller oss rätten, men har inte ansvaret att, pausa eller begränsa användningen av den relevanta delen av Tjänsterna så att du inte överskrider den fastslagna lagringsgränsen för datakapaciteten.

 1. Licensiering.

Enligt villkoren i Avtalet så inkluderar ditt abonnemang på Guardian en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar, ej underlicensierbar och återkallningsbar begränsad licens att ladda ned och installera Programvaran på det antal Enheter som avtalats om vid ditt köp, och att använde de Guardian-tjänster som du har köpt under ditt Medlemskaps varaktighet (”Licensen”).

 1. Licensbegränsningar.

Din Licens för Guardian är avsedd för din personliga användning, och du får inte distribuera, överföra, underlicensiera, göra Guardian tillgängligt för tredje parters användning eller på annat vis exploatera Guardian. Du har inte tillstånd att använda, lagra, överföra, kopiera eller modifiera Guardian på något vis som inte är uttryckligen tillåtet enligt dessa Guardian-villkor.

Det är endast tillåtet att använda Programvaran på flera Enheter samtidigt upp till det antal Enheter som beskrivs i Bilaga A för de Guardian-tjänster som du har köpt. Om du önskar byta Enheten där du installerat Programvaran, så måste du radera Programvaran från den Enheten och installera Programvaran på din nya Enhet. Om du har installerat Programvaran på en Enhet som du säljer eller på annat vis överför ägandet för så måste du säkerställa att all Programvara tas bort från en sådan Enhet före överförandet. Guardian kan innehålla genomdrivande teknik som begränsar storleken på datalagringen, bandbreddsförbrukningen eller antalet Enheter som Programvaran kan installeras på.

Vi kan när som helst efter eget gottfinnande avbryta din åtkomst till Guardian-tjänsterna för att skydda våra, dina eller våra andra kunders eller Leverantörers juridiska intressen, inklusive men inte begränsat till av följande orsaker: (i) att ta itu med ett hot mot Tjänsternas säkerhet eller integritet; (ii) om du har brutit mot Avtalet, eller; (iii) om du är skyldig oss Avgifter som inte betalats i tid. Där det är möjligt förser vi dig med ett omgående besked om vår avsikt att avbryta din åtkomst till Guardian-tjänsterna.

IDSeal AntiVirus bygger på Avira SAVAPI SDK-paketet, vilket inkluderar kod från tredje part som har licensierats för användning och distribution enligt open source-licenser som kan inkludera villkor som gäller för din användning av IDSeal Antivirus.

Guardian är inte framtaget för eller avsett att användas på särskilda områden eller högriskområden så som kärnkraftsanläggningar, livsmedels- eller läkemedelstillverkning, eller luftfart, vapen eller livsuppehållande system, eller andra tillämpningar där ett fel i Tjänsterna kan leda till dödsfall, personskador eller allvarliga fysiska skador eller skador på egendom. Du får inte använda Guardian i sådana miljöer, och vi häver uttryckligen alla underförstådda lämplighetsgarantier för sådant bruk.

Du samtycker till att inte direkt eller indirekt exportera, ladda ned, överföra eller tillåta åtkomst till eller användning av Programvaran eller Tjänsterna och dess tillhörande dokumentation, inklusive teknisk data, i något land till vilket export, överföring eller åtkomst begränsas av regleringar, författningar eller andra lagar, utan att erhålla tillstånd för detta från relevanta myndigheter och/eller reglerande organ.

 1. Kunddata

I den omfattning Tjänsterna låter dig lagra, kopiera, synka, överföra, skicka in eller ladda upp filer, dokument, foton, videor och annan information, innehåll, material eller data (”Kunddata”), så ger du oss en världsomfattande, icke-exklusiv, royalty-fri, fullbetald, överförbar och underlicensierbar rätt att använda, reproducera, lagra och radera Kunddata i det enda syftet att genomföra det här Avtalet. Du behåller alla andra rättigheter till Kunddatan. I händelse av att du publicerar eller förser oss med omdömen, kommentarer, information, åsikter eller förslag som gäller Tjänsterna, så känns du vid och samtycker till att vi kan använda dem utan begränsning, för alla ändamål och utan att kompensera dig.

Du intygar och garanterar att Kunddatan och din användning av Tjänsterna inte (i) bryter mot Tillämpliga lagar eller inkräktar på någon tredje parts rättigheter, (ii) otillbörligt ingriper i eller på annat vis negativt påverkar vår förmåga att tillhandahålla tjänsterna; (iii) skada vår eller våra samarbetspartners, affärspartners eller kunders infrastruktur, verksamhet eller rykte, eller; (iv) upprätthålla, möjliggöra eller initiera en DOS-attack (denial of service), programvirus, malware eller andra skadliga datakoder, filer eller program så som trojaner, maskar, tidsbomber, cancelbots eller spionprogram. 

Du känns vid och samtycker till att Kunddatan på ett oåterkalleligt vis kommer att raderas vid uppsägning, avslut eller icke-förnyelse av Licensen, och vi kan radera Kunddatan när vi vill om du bryter mot Avsnitt 6 i dessa Kompletterande villkor eller om vi tvingas göra det enligt lagen.

 1. Kundmiljön

Du ensam är ansvarig för hur dina Enheter presterar, inklusive operativsystem, programvara, appar, data, hårdvara, nätverksenheter samt internetanslutningen (”Kundmiljön”). Din användning av Tjänsterna kommer att påverkas av hur din Kundmiljö presterar. Du är ensamt ansvarig för kostnaden för din Kundmiljö, inklusive kostnaden för att säkerställa att dina Enheter fortsätter att uppfylla de Lägsta systemkraven då de kan uppdateras vid olika tillfällen. Du är också ansvarig för eventuella debiteringar från din data- eller mobilserviceleverantör i anslutning till din användning av Programvaran eller Tjänsterna.

Du är ansvarig för att installera Programvaran och eventuella tillhörande uppdateringar på dina Enheter och konfiguera Guardian-tjänsterna enligt dina behov. Ditt abonnemang av Guardian inkluderar teknisk support, vilken vi gör tillgänglig för dig enligt våra aktuella standarderbjudanden om support. Vi har inget ansvar för att ge support rörande din Kundmiljö.

Du måste upprätthålla en grundläggande säkerhet i de system och Enheter du använder för att få tillgång till Tjänsterna för att förhindra att Tjänsterna används av tredje part på ett sätt som bryter mot det här Avtalet.

 1. Modifieringar, uppdateringar och uppgraderingar

Vi kan modifiera eller lägga till nya funktioner eller funktionaliet till Guardian som en ny version av Tjänsterna (en ”Uppgradering”), och erbjuda dig den Uppgraderingen utan extra kostnader, eller så kan vi tillgängliggöra din användning av en Uppgradering vid betalningen av extra Avgifter.

Vi kan också tillhandahålla vissa stegvisa revideringar av Guardian (en ”Uppdatering”) utan några extra kostnader för dig. Uppdateringar kan inkludera viktiga förbättringar av Programvarans säkerhet och funktionalitet och de kan påverka Programvarans utseende eller drift. För att säkerställa att du kör den senaste versionen av Programvaran på dina Enheter så ger du oss tillstånd att installera Uppdateringar på dina Enheter automatiskt när de finns tillgängliga, i den omfattning som det är möjligt för oss att köra sådana installationer i bakgrunden. I händelse av att vi inte kan installera Uppdateringar automatiskt så samtycker du till att installera Uppdateringar när vi gör dem tillgängliga för dig.

Du känns vid och samtycker till att vi vid olika tillfällen och utan att ge besked om detta till dig, kan ändra de Lägsta systemkraven eller avbryta, pausa eller modifiera (i) Programvaran eller Tjänsterna, (ii) eventuella funktionaliteter eller egenskaper hos Programvaran eller Tjänsterna eller (iii) Programvarans eller Tjänsternas tillgänglighet på någon Enhet. Avsnitt 9 i Villkoren gäller för detta.

 1. Friskrivning

Du känns vid och samtycker till att du har bedömt dina behov och Enheter samt Produktbeskrivningarna, de Lägsta systemkraven samt kostnaden för Guardian och att du uppbär hela risken som hör samman med att Tjänsterna ska uppfylla dina individuella krav, även om vi har gett vägledning för att bistå dig med ditt val av Tjänster.

Vi har implementerat administrativa, fysiska och tekniska säkerhetssytem som är utformade för att säkra Kunddatan från oavsiktliga förluster och obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande. Vi kan emellertid inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna kringgå dessa åtgärder eller använda ditt Konto eller din Kunddata för olämpliga syften. Du ensam är ansvarig för att göra lämpliga säkerhetskopieringar av Kunddatan, och du ensam är ansvarig för eventuell förlust av, felaktighet i eller skada på Kunddatan eller Kundmiljön.

 1. Licensens varaktighet och upphörande

Din Licens börjar gälla så snart du har fått tillgång till Guardian (genom att till exempel få en licensnyckel), oavsett om du har tillgång till eller använder Guardian eller ej.

Din Licens upphör automatiskt på datumet då ditt Medlemskap upphör, och du kommer inte längre ha behörighet att använda eller få tillgång till Guardian och du måste omgående radera Programvaran från dina Enheter. Vid ett sådant avslut kommer din Kunddata att raderas, inklusive Kunddata som har säkerhetskopierats med IDSeal Cloud Backup. Det är ditt ansvar att lagra eller säkerhetskopiera din Kunddata på en alternativ plats innan ditt Medlemskap utgår eller avslutas.

IDSEAL GUARDIANTM KOMPLETTERANDE VILLKOR

BILAGA A

Produktbeskrivning och lägsta systemkrav

PRODUKTBESKRIVNING

IDSeal GuardianTM är en samling produkter som består av IDSeal Pro-TecTM, IDSeal Antivirus, IDSeal Cloud Backup och IDSeal PC Cleaner. 

IDSeal Pro-TecTM. (Upp till 4 enheter). IDSeal Pro-TecTM är ett program som förbättrar integriteten och det är framtaget för att skydda digitala enheter och information. IDSeal Pro-TecTM erbjuder Medlemmar följande funktioner utifrån tillgängligheten på din enhet och internetanslutning där det är tillämpligt:

Dark web-skanner

Dark web-skannern använder en unik algoritm som låter dig söka efter förekomster av dina lösenord eller e-postadresser i databaser som har stulits av hackare och köps och säljs på den mörka webben, dark web.

Virtual Private Network (VPN)

VPN-funktionen tillhandahåller nätintegritet genom att du kan ansluta till en VPN-server vilket maskerar din IP-adress och skickar din internetdata genom en säker, krypterad tunnel som upprättats mellan dig och din ändpunkt, så att du kan hålla din internetaktivitet och plats privata. Observera att en del länder och företag blockerar användningen av VPN.

Inloggningskryptering & lösenordsvalv

Den här funktionen gör att du kan skanna din Enhet för att hitta spårbara inloggningsuppgifter som du har använt på hemsidor, portaler eller hos tjänsteleverantörer och krypterar sedan dessa lösenord och lagrar dem i ett valv för säker förvaring.

Skydd av personlig profil

Funktionen med skydd av den personliga profilen bidrar till att begränsa identifieringen av information som kan stjälas från din Enhet genom att göra den lätthttad och radera alla användarprofiler (telefonnummer, e-postadresser, postadresser, kreditkortsinformation m.m.) som lagras på din Enhet i anslutning till ”autoifyllande” funktioner.

Annonsblockering

När den här funktionen aktiveras så blockeras både statiska och dynamiska banner-annonser, vilket gör din webbläsarupplevelse mer effektiv och tilltalande eftersom du kan surfa på nätet utan irriterande, blinkande banners och distraherande annonser.

Säker surfning/skydd och varningar i realtid

Den här funktionen ger dig tryggheten i att surfa fritt på nätet genom att den varnar dig när du stöter på osäkra webbplatser som kan utsätta dig för malware, spionprogram, virus och andra illvilliga skript, och den övervakar om din Enhet utsätts för phishing-försök och blockerar dem i realtid samtidigt som den varnar dig.

Spårningsblockerare

Spårningsblockeraren arbetar med att blockera spårningsregister som inkluderar din personliga, digitala information som kan användas av tredje parter och hackare.

Digital förvrängning av fingeravtryck

Den här funktionen tar den data som en webbplats samlar in bakom kulisserna och använder för att identifiera din Enhet, kallat för ditt ”digitala fingeravtryck”, och förvränger den antingen automatiskt eller på begäran, vilket skapar ett konstgjort digitalt fingeravtryck i dess ställe så att webbplatserna inte kan spåra dina personliga surfmönster.

Webbläsarspår & skanner-tömning

Den här funktionen gör att du kan tömma din Enhet på djupet på webbläsarregister, cookies och andra poster som spårar dina surfmönster så att du proaktivt kan reducera risken för att de uppgifterna lagras och missbrukas. Intällningen ”set & forget” (välj och glöm bort) gör att du automatiskt kan blockera cookies som misstänks utgöra en risk för integriteten eller vara illvlillga.

Dokumentskanner & valv för krypterade dokument

Dokumentskannern lokaliserar dokument på dina Enheter som kan innehålla känslig information så som bankkonto- eller kreditkortsnummer och annan personligt identifierbar information, och uppmanar dig att antingen radera filerna eller lagra dem med valvfunktionen för krypterade dokument så att de skyddas på en säker plats, både krypterade och maskerade, som ett skydd mot att din information hittas och missbrukas.

Webbkamera- & mikrofonblockerare

Den här funktionen gör att du digitalt kan blockera illvilliga försök att få tillgång till din Enhets kamera och mikrofon från tredje parter som kan försöka smyglyssna eller smygtitta på ditt privatliv.

Integritetsguide

Integritetsguiden utvärderar de tillstånd som finns på din Enhet, kategoriserar dem utifrån risknivån och ger rekommendationer rörande de här inställningarna för att förbättra integriteten. Den här funktionen finns endast för Android-enheter.

IDSeal ANTIVIRUS (Upp till 4 enheter). IDSeal Antivirus erbjuder skydd mot illvilliga program som hotar persondatorer och mobila Android-enheter som uppfyller de Lägsta systemkraven. IDSeal Antivirus använder aktiva skyddsmekanismer som övervakar, blockerar och varnar när ett hot upptäckts. Skadliga, inkommande mejl blockeras och sätts i karantän, och din dator kan skannas automatiskt enligt ett förvalt schema för att hitta hot. IDSeal Antivirus är lätt att installera och använda och inkluderar även extra verktyg och funktioner så som en historiktömmare och starthanterare som hjälper till att hålla din dator skyddad och gör att den fungerar effektivt. IDSeal AntiVirus innehåller följande funktioner:

Allt-i-ett-säkerhet för datorn

Antivirus upptäcker och avlägsnar inte bara virus, utan även spionprogram, rootkits, ransomware, malware, bottar, trojaner och liknade hot.

Aktiv övervakning och skydd i realtid

Antivirus använder flertalet avläsningsmetoder och avancerade algoritmer för att övervaka och bekämpa nätbaserade och lokala säkerhetsproblem i realtid.

Skydd mot ransomware

Antivirus upptäcker och avlägsnar varje känd ransomware innan de kan agera och skada din dator.

Internetsäkerhet

Antivirus arbetar med att skydda dig från illvilliga webbplatser och nätbaserade försök att angripa din dator och infektera den med malware medan du surfar på nätet.

Skanning av djupgående hot/deep threat

Antivirus använder en av de mest omfattande hotdatabaser som finns för att skanna och eliminera hot som andra produkter i branschen kan missa. Antivirus uppdaterar automatiskt sina databaser och virusdefinitioner dagligen från ett flertal källor för att optimera din Enhets vaksamhetsstatus.

Schemalagda skanningar

Schemaläggaren i Antivirus gör att du kan välja och glömma bort det hela, medan Antivirus automatiskt skannar din Enhet och proaktivt skyddar din Enhet hela tiden.

Automatiska uppdateringar av virusdefinierande databaser

Databasen för virus, spionprogram och malware uppdateras automatiskt. (Kräver internetanslutning).

IDSeal CLOUD BACKUP (upp till 2 enheter/2TB total lagring per abonnemang). IDSeal Cloud Backup är en lagrings- och återställningslösning som gör att du kan säkerhetskopiera data på en säker fjärrserver och återställa den datan till sin ursprungliga plats eller till en alternativ Enhet på en annan plats med en internetanslutning.

Tillräckligt med lagringsutrymme

Ditt abonnemang av IDSeal Cloud Backup inkluderar 2 TB av total lagring som kan användas för säkerhetskopiering av filer från två Enheter. Om din användning under en månad överskrider gränsen på 2 TB så kan du debiteras de belopp som avtalades om vid din Registering för det överskridandet.

Flexibla alternativ för säkerhetskopiering

Välj bland flera alternativ för schemaläggning av säkerhetskopieringen. Stora filer kan säkerhetskopieras utan begränsningar av storleken på enskilda filer, och små filer kan massäkerhetskopieras. 

Säker överföring och lagring

IDSeal Cloud Backup skapar en krypterad kopia av din data med hjälp av 256-AES, och överför den säkert över ett krypterat lager av 256-AES SSL till Amazon AWS molnlagring. Kryptering via 256-AES uppfyller krypteringsstandarden som krävs av de flesta tillämpliga sekretesslagarna, och Amazon AWS-lagringen ger dig sinnesfrid när det gäller tillgänglighet och pålitlighet.

Enkel dataåterställning

Om datan på din Enhet förstörs eller oavsiktligt raderas så kan du ladda ned all din säkerhetskopierade data eller bara valda filer med hjälp av återställningsguiden i datorprogrammet. Om din Enhet förloras eller blir stulen så kan du återställa din data på en ny Enhet genom ditt onlinekonto.

Observera att IDSeal Cloud Backup endast är avsett för lagring av säkerhetskopiering och den är inte ett alternativ för fildelning – du kan inte öppna, redigera eller dela filerna som du säkerhetskopierar inifrån molnet.

IDSeal PC Cleaner (upp till 4 enheter). IDSeal PC Cleaner är en säker och enkel lösning för borttagning av onödiga filer som kan sakta ned prestandan och orsaka systemkrascher.

Rensa och reparera

PC Cleaner upptäcker och reparerar eller raderar förstörda registerposter, dolda filer i operativsystemet, förstörda systemfiler, saknade DLL:er och annat för att reducera datorkrascher och blå skärmar.

Defragmenterare

Med tiden fragmenteras datorns register när filer raderas, vilket försämrar prestandan. Använd PC Cleaner för att defragmentera en dators register.

Starthanterare

Starthanteraren gör att du kan klicka för att välja vilka filer och program du vill öppna under din dators uppstartsprocess.

Schemalägg och anpassa skanningar

PC Cleaner ger dig möjligheten att schemalägga automatiska skanningar dagligen eller veckovis efter dina egna preferenser. Välj vilka delar av din dator som ska skannas och rensas, varibland virtuella enheter, bibliotek, installationssträngar, skräpfiler, tillfälliga filer, systemprogram, historik och annat.

LÄGSTA SYSTEMKRAV

Lägsta systemkrav” betyder de Enheter och operativsystem som stöds av och krävs för IDSeal GuardianTM -produkter och -funktioner för att fungera korrekt. Det är ditt ansvar att se till att dina sytem uppfyller de Lägsta systemkraven för att kunna använda IDSeal GuardianTM.

 

Windows

Mac

Android

iOS

Operativsystem

som stöds

Microsoft Windows 8 eller senare

(alla versioner)

Mac OS 10.15

eller senare

Android 5.0 eller senare

(Måste ha Google Play-appen installerad)

IOS 13.4 eller senare

Hårdvara som krävs

Processor
1,5 Ghz eller snabbare

RAM
Windows 10:

2 GB

Windows 8:

2 GB

Hårddisk
200 MB ledigt utrymme på hårddisken

Processor
1,5 Ghz eller snabbare

RAM
2 GB

Hårddisk

200 MB ledigt utrymme på hårddisken

Android-surfplatta eller -mobil med 35 MB lagringsutrymme

Surfplatta eller mobil med 24 MB lagringsutrymme

Installation av Programvaran, mottagandet av Uppdateringar och användningen av de funktioner som hör samman med internetsurfning eller skanning av webbplatser kräver att din Enhet är ansluten till internet.

IDSeal Guardian tillhandahåller verktyg och resurser som skyddar dina data och din identitet, men det är omöjligt att helt eliminera risken för cyberbrott eller identitetsstöld. Det är viktigt att du själv anstränger dig att förhindra obehörig åtkomst, och dina personuppgifters säkerhet beror på om du använder korrekta fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder.