Privacy Policy

Effective Date: February 09, 2021

Integritetspolicy

Tack för att du besöker denna sajt som ACN Europe B.V. (företagsnr. 34110202) står för och som införlivas under nederländska lagar, och vars registrerade adress är Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam, Nederländerna (som häri omnämns som “Företag”, “vi”, “oss”, eller “vår”). Vi tar våra kunders och webbplats- och applikationsanvändares integritet på allvar (individuellt och kollektivt, ”du” eller ”ni”).

Denna integritetspolicy förklarar vår praxis avseende databearbetning och avser all den information som bearbetas av oss om en identifierbar individ (”Personuppgifter”) i egenskap av personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och annan tillämpbar lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver de syften för vilka vi samlar in, använder och delar personuppgifter och på vilken juridisk grund, samt vilka rättigheter du har i relation till bearbetningen av dina personuppgifter, såsom din rättighet att komma åt, ändra och radera dina personuppgifter. Denna policy hänvisar också till de steg vi tar för att säkra dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy innehåller följande avsnitt. Du ska läsa hela policyn; men du kan också använda länkarna nedan för att komma direkt till informationen du söker.

 1. Kontaktinformation

 2. Tilläggsvillkor

 3. Tillämpbarhet

 4. Vem samlar in dina personuppgifter?

 5. Vilka personuppgifter samlar vi in?

 6. Hur samlar vi in personuppgifter?

 7. Varför vi använder personuppgifter

 8. Juridiska grunder för bearbetning av personuppgifter

 9. Hur vi överför personuppgifter till tredje parter

 10. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

 11. Var vi lagrar dina personuppgifter

 12. Användning av cookies och andra webbtekniker

 13. Tredjepartswebbplatser och -innehåll

 14. Tillhandahållande av uppgifter om kortinnehavare

 15. Säkerhet

 16. Din rätt till åtkomst, korrigering och radering av dina personuppgifter

 17. Din rätt att dra tillbaka ditt medgivande

 18. Din rätt att begränsa bearbetningen

 19. Din rätt till dataportabilitet

 20. Din rätt att invända

 21. Välja bort reklamerbjudanden från Företaget

 22. Ändringar i integritetspolicyn

 23. Barn

 24. Kontakta oss

 1. Kontaktinformation

ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederländerna

E-post:  euprivacyofficer@acneuro.com 

2. Tilläggsvillkor

I en del fall, när du har frågat efter en speciell produkt eller tjänst, kan vi behöva samla in ytterligare information, eller använda din information på olika sätt, för att tillhandahålla den produkten eller tjänsten. I sådana fall kan ytterligare information om vår insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter, rörande specifika företagstjänster och -produkter, hittas i relevanta villkor, meddelanden och uttalanden för dessa tjänster och produkter (”Tilläggsvillkor”).

3. Tillämpbarhet

Denna integritetspolicy är endast tillämpbar på personuppgifter som vi kan komma att bearbeta för att tillhandahålla våra tjänster eller när du besöker våra webbplatser. Den täcker ingen information gällande mer än en individ när individernas identitet är okänd och inte på ett lagligt sätt kan fastställas direkt eller indirekt utifrån informationen. Vi kan bearbeta personuppgifter för att framställa anonyma uppgifter som inte (direkt eller indirekt) identifierar dig eller någon annan. Vi förbehåller oss rätten att använda och dela sådan anonymiserad information på alla de sätt vi rimligen fastställer är passande.

4. Vem samlar in dina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas först in av eller å Företagets vägnar. Dina personuppgifter delas med Företagets dotterbolag och med tredje parter för de syften och på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Se avsnitt 8 i integritetspolicyn för en översikt av parter med vilka vi kan dela dina personuppgifter för syftena som anges i avsnitt 7.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka personuppgifter och andra uppgifter som vi samlar in kan variera beroende på ditt förhållande till Företaget.

När vi tillhandahåller IDSealSM-produkter och -tjänster kan vi komma att bearbeta följande personuppgifter:

 • Namn;

 • Företagsinformation;

 • Bostads- eller företagsadress;

 • Födelsedatum;

 • Telefonnummer;

 • E-postadress;

 • Produktinformation om tjänsten/produkten du beställt så som typ, startdatum och status;

 • Inspelning av telefonsamtal där du informerats om inspelningen vid samtalets början samt om möjligheten att vägra en sådan inspelning;

 • Elektronisk och skriven kommunikation;

 • Ditt IDSeal-kontos inloggningsinformation;

 • Annan identifierande information kan anges i integritetspolicyn som är associerad med tilläggsvillkoren eller som på annat separat sätt godkänts av dig och som krävs för syftena som anges i avsnitt 7.

När du besöker våra webbplatser kan vi komma att bearbeta följande personuppgifter:

 • IP-adresser och allmän information om geolokalisering;

 • MAC-adresser, operativsystem och webbläsarinformation.

Denna information samlas in genom användningen av cookies och/eller liknande tekniker på våra webbplatser. Mer information om användningen av cookies och liknande tekniker, samt syftena med dessa, kan hittas i vår cookie-policy.

6. Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på flera olika sätt. Dessa innefattar:

 • personuppgifter som skickats in av dig till Företaget via webbplatser eller -tjänster;

 • inlämnande av en online-beställning av IDSeals tjänster eller produkter från Företaget;

 • när du kommunicerar med oss via e-post, telefon, fax, chatt, webbplatser eller annat;

 • tillhandahållande av dina personuppgifter till Företaget av Företagets affärspartners, så som våra anlitade leverantörer för betalningshantering, för att du ska kunna använda IDSeals tjänster eller produkter (se också avsnitt 8), samt;

 • användning av cookies och andra nättekniker, som beskrivs i cookie-policyn.

Även om Företaget i första hand samlar in personuppgifter från dig så kan det också samla in personuppgifter från andra källor t.ex. från serviceleverantörer, eller andra tredje parter som har rätt att lämna ut sådan information.

Företaget kommer inte att kontakta dig per telefon eller e-post för att begära känslig information som t.ex. kreditkortsnummer, kontonummer, lösenord eller PIN-koder. Vi rekommenderar att du inte svarar på telefonsamtal eller några e-postmeddelanden som begär denna typ av information och att du kontaktar oss om du får en sådan begäran om de påstår sig vara från Företaget.

7. Varför vi använder personuppgifter

Företaget samlar in och bearbetar personuppgifter och annan information i flera syften. Dessa innefattar:

 1. för att presentera våra webbplatser och deras respektive innehåll för dig;

 2. för att verifiera, behandla och administrera dina beställningar av IDSeal-tjänster och -produkter;

 3. för att ta emot betalning från dig för IDSeal-tjänster och -produkter;

 4. för att tillhandahålla dig IDSeal-tjänster och -produkter;

 5. för att bibehålla vår affärsförbindelse med dig, inklusive fakturering och kundtjänst;

 6. för att fullgöra våra skyldigheter och implementera våra rättigheter i samband med alla avtal som du kan ingå med oss, inklusive tillhandahållande av meddelanden i enlighet med dessa avtal;

 7. för att ge dig information om ditt Företagskonto, dina inköp och våra policyer;

 8. för att förstå och svara på dina servicebehov, inklusive problem med dina IDSeal-tjänster och -produkter;

 9. för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och förvaltningsskyldigheter, skydda Företagets lagliga och ekonomiska intressen (inklusive att upptäcka och förhindra bedrägeri), samt för att utföra efterlevnadsutredningar;

 10. för att uppfylla Företagets lagstadgade rapporteringsskyldigheter till statliga myndigheter (t.ex. ta emot och betala skatter, svara på frågor från förvaltningsmyndigheter inom konsumentskydd eller dataskydd);

 11. för tillhandahållande och mottagande av tjänster och avgifter;

 12. för att färdigställa intern (sammanställd) rapportering rörande kundproblem och allmänna affärsbehov;

 13. för att vidarebefordra till våra affärspartners och deras representanter som marknadsför IDSeal-tjänster och refererar till Företaget, i kommissionssyften, såsom spårnings-, kompensations-, övervaknings- och utbildningssyften;

 14. för att underlätta Företagets finansiella, redovisningsmässiga och administrativa funktioner;

 15. för att tillåta oss att identifiera och informera dig om relaterade tjänster och produkter som Företaget erbjuder och som kan vara intressanta för dig, inklusive utskick av affärs- och marknadsföringskommunikationer;

 16. i något annat syfte som vi informerat om när du förser oss med personuppgifterna, inklusive integritetspolicyer associerade med tilläggsvillkor;

 17. i något annat kompatibelt syfte med ditt informerade samtycke.

8. Juridiska grunder för bearbetning av personuppgifter

Personuppgifter ska samlas in, användas, lagras eller på annat sätt bearbetas när så behövs inom ramverket för ansvarsfull, kompetent och effektiv företagsförvaltning av Företaget, som uttrycks i denna integritetspolicy. Företaget bearbetar personuppgifter baserat på en eller flera av följande juridiska grunder.

Bearbetningen är nödvändig för att verkställa ett avtal mellan dig och Företaget

Bearbetningssyften: a., b., c., d., e., f., g., h., l., n., p.

Bearbetningen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter

Bearbetningssyften: i., j., n., p.

Bearbetningen är nödvändig för Företagets berättigade intressen, förutom när sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller fundamentala rättigheter och friheter

Bearbetningssyften: a., e., f., g., h., i., k., l, m., n., o., p.

 

När det passar och behövs, ber vi om ditt samtycke.

Bearbetningssyften: o., p., q.

9. Hur vi överför personuppgifter till tredje parter

Företaget kan överföra personuppgifter till tredje parter utanför Företaget i syftena som anges i denna integritetspolicy och som tillåts eller krävs av tillämpbar lag. Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter för att uppfylla syftena som beskrivs ovan i avsnitt 8. I det avseendet kan Företaget dela dina personuppgifter med:

 • Agenter som är licensierade att marknadsföra IDSeal-tjänster och -produkter i EU å våra vägnar: så som våra Independent Business Owners

 • Betalningshanteringsleverantörer: så som Elavon Financial Services DAC och/eller GoCardless LLC

 • Hosting- och säkerhetskopieringsleverantörer: så som Amazon Web Services och Rackspace

 • IT-leverantörer av IDSeal-tjänster och -produkter: så som IDSeal, LLC

 • Kundtjänstleverantörer: så som vårt dotterbolag Telecommunications Operations & Service Centre (ACN) sp zoo

Vi kan också tillhandahålla dina personuppgifter till statliga myndigheter som en del av förvaltnings- och statistikrapporter eller analytiska rapporter, som krävs eller tillåts av tillämpliga lagar och förordningar, för att undersöka och hjälpa till att förebygga potentiell olaglig aktivitet, eller som svar på en specifik förfrågan från regerings- och förvaltningsmyndigheter, eller brottsbekämpande myndigheter, så som åläggande, husrannsakan eller annan juridisk process. Vi kan också dela dina personuppgifter i den utsträckning vi fastställer är nödvändig eller korrekt för att skydda Företagets rättigheter, egendom eller säkerhet, eller annat, vilket inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer.

Vi reserverar oss rätten att överföra dina personuppgifter i händelse av att vi slår oss samman med, eller förvärvas av, en tredje part, genomgår en annan affärstransaktion såsom omorganisering, eller om någon sådan transaktion skulle föreslås.

10. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Företaget behåller dina personuppgifter så länge det behövs för det syfte för vilket de inhämtades från början och enligt gällande lag. Den perioden varierar beroende på vilken typ av personuppgifter det rör sig om. I vissa fall behöver vi spara dina personuppgifter under en minimiperiod för att uppfylla rättsliga krav eller förvaltningsskyldigheter.

Kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan om du har några frågor om specifika lagringsperioder.

11. Var vi lagrar dina personuppgifter

Personuppgifterna som bearbetats av Företaget för syften som anges i avsnitt 7 samlas in direkt från dig. För internationella överföringar av personuppgifter enligt artikel 44 et seq. GDPR, som äger rum i syftena som beskrivs häri, och för alla andra syften, kommer Företaget vidta alla åtgärder som krävs för att följa GDPR i syfte att säkra skyddet av dina personuppgifter. Till exempel genom att lagra dina personuppgifter på säkra datorservrar och ingå databearbetningsöverenskommelser med sina personuppgiftsbiträden.

Dina personuppgifter lagras på säkra dataservrar i Europeiska unionen och USA. Detta kan leda till att några eller alla personuppgifter som vi samlar in lagras eller bearbetas på servrar som finns utanför jurisdiktionen där du bor, inklusive Förenta staterna, vars dataskyddslagar kan vara annorlunda än de där du bor. Följaktligen kan regeringar, domstolar eller brottsbekämpande organ be om åtkomst till dina personuppgifter, i enlighet med lagarna i dessa jurisdiktioner. För att säkerställa att skyddsnivån som garanteras av GDPR inte undermineras delar vi endast dina personuppgifter med våra partners om detta tillåts enligt GDPR och annan tillämpbar (lokal) dataskyddslag. Våra underleverantörer får bara använda personuppgifter för syftena som beskrivs i integritetspolicyn och endast i enlighet med våra instruktioner. Företaget använder endast underleverantörer som tillhandahåller tillräcklig garanti att de kommer vidta passande tekniska och organisatoriska åtgärder och säkra skyddet av dina rättigheter.

12. Användning av cookies och andra webbtekniker

Vi kan komma att samla in information om ditt agerande på webbplatserna och utrustningen du använder för att komma in på webbplatserna genom automatiska datainsamlingsteknologier så som cookies, inbäddade webblänkar och webbsändare. Informationen vi samlar in inkluderar information som samlats in med sådana tekniker. Vi använder denna information för att förbättra våra webbplatser och leverera en bättre och mer personanpassad service. Insamlingen gör det också möjligt för oss att: uppskatta våra användares storlek och användningsmönster; lagra information om dina preferenser, tillåta oss att anpassa våra webbplatser så de passar dina individuella intressen; snabba på dina sökningar; och känna igen dig när du återkommer till våra webbplatser. För mer information se cookie-policy.

13. Tredjepartswebbplatser och -innehåll

Företagets webbplatser innehåller länkar till tredjepartswebbplatser som ägs eller drivs av Företagets affärspartner eller andra personer. Om du följer dessa länkar kommer du lämna vår webbplats. Eftersom denna integritetspolicy inte tillämpas på tredje parters webbplatser ska du läsa integritetsupplysningarna på dessa webbplatser innan du använder dem. Vi ansvarar inte för tillvägagångssätten på tredjepartswebbplatser.

14. Tillhandahållande av data om kortinnehavare

Företaget kan kräva att du förser våra betalningsleverantörer med information om kredit- eller debitkort (”data om kortinnehavaren”) i samband med inköp av IDSeal-produkter och -tjänster. Kortinnehavarens data kan användas för aktuella betalningar och lagras för framtida eller återkommande betalningar. Betalningar utförs genom våra betalningsleverantörer. Företaget kräver att dess leverantörer upprätthåller konsekventa kontroller med betalningskortsindustrins datasäkerhetsstandard för att skydda kortinnehavarens data; dessa skyddsåtgärder kanske inte förebygger alla ej auktoriserade försök till åtkomst, erhållande eller användning av kortinnehavarens data.

15. Säkerhet

Företaget har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller användning under insamling och så länge vi innehar dem. Personuppgifter kan nås av personer inom vår organisation, eller våra tredjepartsserviceleverantörer, eller affärspartners, som kräver sådan åtkomst för att utföra syftena som anges i denna integritetspolicy, eller andra syften som kan tillåtas eller krävas av tillämpbar lag.

Oavsett detta bör du även vidta åtgärder du anser passande för att skydda dina personuppgifter, så som att hålla din åtkomstinformation hemlig, logga ut från webbplatser, stänga ner din webbläsare när du har slutfört dina aktiviteter online, ändra lösenord regelbundet och inte lämna ut dina personuppgifter till personer som du inte känner väl.

Företaget kan komma att kommunicera med dig via e-post och chatt, och dessa kommunikationer kan ibland komma att innehålla personuppgifter. Dessa kommunikationer kan vara osäkra. Skicka inte statligt utfärdade identifikationsnummer, finansiell information, data om kortinnehavare eller annan känslig information till oss via e-post eller chatt, och vi kommer inte be dig om denna typ av information på detta sätt.

16. Din rätt till åtkomst, till korrigering och radering av dina personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till personuppgifterna vi har om dig, och att vi korrigerar dina personuppgifter om den information vi har är felaktig eller ofullständig och, i vissa fall, att be oss radera dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av, korrigera eller begära att dina personuppgifter raderas genom att kontakta vår Privacy Officer genom att skriva till:

ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederländerna

E-post:  euprivacyofficer@acneuro.com 

Observera att vi inte alltid kan ge dig åtkomst till speciella personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om de innehåller personuppgifter om andra personer eller av juridiska skäl, för att skydda våra intressen i rättsliga förfaranden. Vi kan kräva att du verifierar din identitet innan vi tillåter dig att få åtkomst, korrigera eller radera personuppgifter.

17. Din rätt att dra tillbaka ditt medgivande

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke till användning av dina personuppgifter, men var medveten om att om du gör det så kan det påverka vår möjlighet att tillhandahålla produkter och tjänster till dig där sådan information är nödvändig för leverans av sådana tjänster och produkter. Observera också att vi har tillåtelse att behålla vissa av dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska, ekonomiska, revisions- och affärsmässiga behov, även om du drar tillbaka ditt samtycke.

18. Din rätt att begränsa bearbetningen

Du har rätt att be oss sluta använda dina personuppgifter (temporärt), när du, till exempel, tror att de personuppgifter vi har om dig kan vara inkorrekta eller när du tror att vi inte längre behöver använda dem.

19. Din rätt till dataportabilitet

Du kan ha rätt att be oss överföra personuppgifter som du tillhandahållit oss till en av dig utvald tredje part. Denna rättighet kan endast nyttjas när du tillhandahållit oss personuppgifter, och när vi bearbetar dessa data med automatiserade metoder baserade på ditt samtycke eller för att utföra våra skyldigheter enligt avtalat med dig.

20. Rätt att invända

Du har rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter som baseras på våra legitima intressen. Du kan också när som helst be oss att sluta använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, och om du gör detta upphör vi omedelbart att använda dina personuppgifter för detta syfte. För andra syften, baserade på våra legitima intressen, kommer vi inte längre bearbeta personuppgifterna på den grunden när du registrerar en invändning, om vi inte har en övertygande legitim grund för bearbetningen. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla särskilda tjänster eller fördelar om vi inte kan bearbeta de nödvändiga personuppgifterna för det syftet.

21. Välja bort reklamerbjudanden från Företaget

Om du samtycker till att vi använder din e-postadress eller kontaktinformation för att marknadsföra våra egna eller tredje parters produkter och tjänster, och du sedan ångrar dig, kan du dra tillbaka ditt samtycke (opt-out) genom att skicka ett e-postmeddelande med din begäran till euprivacyofficer@acneuro.com. Dessutom kan du välja bort reklammail genom att klicka på länken för avanmälan eller opt-out i dessa e-postmeddelanden.

22. Ändringar i integritetspolicyn

Företaget kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande Sådana ändringar ska inte tillämpas retroaktivt och träder i kraft när de lagts ut på webbplatserna om inget annat sagts. Om vi gör materiella ändringar i hur vi bearbetar dina personuppgifter kommer vi informera dig eller be om ditt samtycke så som krävs av tillämpbar lag genom en eller flera av webbplatserna och/eller, om tillämpbart, via e-post till e-postadressen vi har associerat till ditt konto.

Du ansvarar för att vi har en uppdaterad fungerande e-postadress som vi kan nå dig på, och för att regelbundet besöka våra webbplatser och denna integritetspolicy för att kontrollera om det gjorts ändringar. Datumet på vilket denna integritetspolicy senast reviderades står längst ned på sidan.

23. Barn

Företaget marknadsför inte produkter eller tjänster till barn och tar heller inte emot beställningar från personer som man vet är minderåriga.

24. Kontakta oss

Du kan ifrågasätta uppfyllandet av denna integritetspolicy eller ställa frågor om vår praxis till den/de person(erna) som utsetts att ansvara för efterlevnaden av integritetspolicyn, genom att skicka ett e-postmeddelande till vår “Privacy Officer” på euprivacyofficer@acneuro.com.

Vi undersöker alla klagomål rörande efterlevnaden av integritetspolicyn. Om ett klagomål är berättigat ska Företaget vidta passande åtgärder för att reda ut klagomålet, vilket även innefattar ändring av policyer och rutiner. Den klagande ska informeras om resultatet av undersökningen rörande hens klagomål inom tidsramen som satts av GDPR.

Du har också rätt att framföra ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten i ditt bosättningsland. Du kan hitta namn och kontaktinformation om dataskyddsmyndigheter i EU under https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

Version:
Utfärdandedatum: 1 april 2021

Cookie-policy

1.0 Syfte

För att få Företagets webbplatser och mobilappar (kollektivt ”Sajterna”) att fungera korrekt och för att möjliggöra bästa användarupplevelse, kan ACN Europe B.V. (“Företag”, “vi”, eller “oss”) använda cookies, små datafiler, på din enhet. Denna cookie-policy (denna ”Cookie-policy”) förklarar vad cookies är, hur vi använder cookies, dina val beträffande cookies och tillhandahåller ytterligare information om cookies. När vi i denna refererar Cookie-policy till “Personuppgifter”, som definieras i våra Villkor, men i allmänhet avser det information om dig som är föremål för tillämpliga dataskyddslagar, och till annan personligt identifierbar information tillhandahållen av, eller relaterad till, dig och användare av våra Sajter. För mer information om användningen av Sajterna och hur Företaget kan använda dina personuppgifter, se Integritetspolicy, Användarvillkor för webbplatser och Användarvillkor för tillämpning (kollektivt, “Policyerna”).

Du som användare av Sajterna ska vara medveten om denna cookie-policy, inklusive faktumet att vi använder cookies, om du vill fortsätta att använda Sajterna. Observera att du kan justera dina säkerhetsinställningar för webbläsaren enligt dina preferenser rörande cookies; en del inställningar kan påverka din användarupplevelse negativt på Sajterna och andra webbplatser.

2.0 Vad är cookies?

En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en serie med bokstäver och nummer) som skickats av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas tillbaka till servern varje gång webbläsaren ber om en sida från servern.

Cookies kan vara antingen ”varaktiga” cookies eller ”sessions-cookies”: en varaktig cookie lagras av en webbläsare och är giltig fram till dess utgångsdatum, om den inte raderas av användaren innan dess. En sessions-cookie, å andra sidan, går ut när användarsessionen avslutas, när webbläsaren stängs ned.

Cookies innehåller vanligtvis inte någon information som identifierar en användare personligen, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan länkas till informationen som lagrats i och fåtts från cookies. Cookies kan användas av webbservrar för att identifiera och spåra användare när de surfar på olika sidor på en webbplats och identifiera användare som återvänder till en webbplats.

Om du inte vet vad cookies är eller hur man kontrollerar eller raderar dem rekommenderar vi att du besöker http://www.aboutcookies.org för mer detaljerad information.

3.0 Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att känna igen en dator när en användare besöker Sajterna, för att spåra sidor som besökts av en användare på Sajterna, för att aktivera användningen av en kundvagn, på Sajterna (om tillämpligt), för att förbättra webbplatsens användbarhet, för att administrera Sajterna, för att förebygga bedrägeri och förbättra Sajternas säkerhet, för att personanpassa Sajterna och för att validera autentiserade användarsessioner. Vi använder sessionscookies och varaktiga cookies på Sajterna.

Observera att cookie-relaterad information som kan samlas in inte används för att identifiera dig personligen. Dessa cookies används inte i något annat syfte än de som beskrivs häri.

Cookies som vi använder kan klassificeras i följande kategorier:

 • Viktiga cookies. Vi har identifierat dessa cookies som mycket viktiga för våra webbplatsers själva fungerande och för att ge användare åtkomst till Sajternas säkra områden.

 • Ej nödvändiga cookies. Dessa cookies är inte nödvändiga för att Sajterna ska fungera utan de används för att tillhandahålla, bevara och förbättra våra tjänster för att möta dina behov. Vi ställer inte in några av dessa cookies utan ditt samtycke. Vi kan bearbeta dina personuppgifter med hjälp av dessa cookies. För mer information om hur vi använder dina personuppgifter, läs Policyerna.

3.1. Tekniska cookies

Vi använder sessionscookies för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter åt dig och vad du har lagt i kundkorgen när du är på en sida där en kundkorg finns tillgänglig. Dessa anser vi vara nödvändiga för Sajternas funktion. Om dessa avaktiveras kommer flera funktioner på Sajterna att brytas.

3.2 Analytiska cookies

Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att samla in information om besökarnas beteende på Sajterna. Google Analytics lagrar information om vilka sidor du besöker, hur länge du är inne på Sajterna, hur du kom hit och vad du klickat på. Dessa Google Analytics-data samlas in via en JavaScript-tag på sidorna på Sajterna. Dessa Google Analytics-data samlas in via en JavaScript-tag på sidorna på Sajterna. När vi använder Google Analytics samlar vi inte in eller lagrar personuppgifter som identifierar dig direkt (såsom namn och adress).

Du kan läsa mer om Googles ståndpunkt avseende integritet gällande dess analytiska-tjänst på https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

WordPress: Det populära WordPress CMS körs på Sajterna och cookies används för att lagra basdata om dina interaktioner med WordPress, och huruvida du loggat in på WordPress. Vi använder en sessioncookie för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter åt dig om du är en registrerad användare och vi anser att de är mycket nödvändiga för Sajternas fungerande. Om dessa avaktiveras kommer flera funktioner på Sajterna att brytas.

Mer information om sessionscookies och hur de används finns på https://www.allaboutcookies.org.

3.3 Tredje parts cookies

Dessa är cookies som ställts in på din maskin av externa webbplatser vars tjänster används på Sajterna. Cookies av denna typ är kopplade till delningsknapparna på sajten och möjliggör för besökare att dela innehåll på sociala nätverk. Cookies som kan finnas på Sajterna, beroende på tillgängligheten av den delade tredje partens webbplats, inkluderar LinkedIn, Twitter och Facebook. För att implementera dessa knappar och koppla dem till relevanta sociala nätverk och externa webbplatser finns det skript från domäner utanför Sajterna. Du bör vara medveten om att dessa tredjepartswebbplatser troligtvis samlar in information om vad du gör på internet, inklusive på Sajterna.

Du bör läsa igenom policyerna på var och en av dessa tredjepartswebbplatser för att se exakt hur de använder din information och ta reda på hur du kan välja bort eller radera sådan information.

4.0 Hur man kontrollerar cookies

Du kan kontrollera och/eller radera cookies när du vill genom att justera din webbläsares inställningar (till exempel under funktionerna ”Internetalternativ”, ”Inställningar” eller ”Preferenser” på din webbläsare). Observera att om du väljer att inte acceptera cookies från oss kan detta påverka din upplevelse när du använder Sajterna. Besök https://www.allaboutcookies.org/ för ytterligare information om hur du kan kontrollera cookies. Du kan radera alla cookies som redan finns i ditt system och du kan ställa in de flesta webbläsarna för att hindra dem från att de placeras. Om du gör detta kan du behöva justera några preferenser manuellt varje gång du besöker en sajt (inklusive Sajterna) och en del tjänster och funktioner kanske inte fungerar som tänkt.

Vi styr inte tredjepartsinsamling eller -användning av din information för att ge dig intressebaserad reklam. Dessa tredje parter kan förse dig med möjlighet att välja att inte få din information insamlad eller använd på detta sätt. Du kan välja bort mottagande av målreklam från medlemmar av Network Advertising Initiative (“NAI”) på NAIs webbplats, som finns här: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Version 1.0

Utfärdandedatum: 1 april 2021

IDSeal Guardian tillhandahåller verktyg och resurser som skyddar dina data och din identitet, men det är omöjligt att helt eliminera risken för cyberbrott eller identitetsstöld. Det är viktigt att du själv anstränger dig att förhindra obehörig åtkomst, och dina personuppgifters säkerhet beror på om du använder korrekta fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder.